Šta je SECPA

SECPA je udruženje osnovano u Februaru 2010. u Srbiji od strane vodećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu: Bayer, BASF, DOW AgroScience, DuPont, Magan AgroChemicals i Syngenta-e.

SECPA kao deo regionalne Evropske mreže proizvođača sredstava za zaštitu bilja unapređuje, promoviše, usklađuje i štiti zajedničke interesa svojih članica i stvara uslove koji obezbeđuju stabilnost i razvoj tržišta sredstava za zaštitu bilja u Srbiji. 

Udruženje sprovodi aktivnosti na unapređenju opšte predstave i stanja zaštite bilja na teritoriji Srbije, sprovodi aktivnosti u vezi približavanja nacionalnih propisa i propisa EU u domenu proizvodnje, uvoza, distribucije i primene sredstava za zaštitu bilja, podržava potpunu harminizaciju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja sa EU regulativom i njegove pune primene.

SECPA, kao neprofitabilna organizacija:

  • Štiti zajedničke interese nosilaca prava intelektualne svojine u interesu naučnog i tehničkog razvoja
  • Pozdravlja zdravu konkurenciju na tržistu u skladu principa jednakih prava 
  • Redovno i intenzivno saradjuje s drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
  • Informiše javnost o svim aspektima registracije, uvoza, prodaje i primene SZB od zajedničkog interesa
  • Podržava inovacije, primenu novih tehnologija u praksi  
  • Promoviše tehnologije poljoprivredne proizvodnje u sklopu održivog razvoja poljoprivrede kojom se štiti zdravlje ljudi i životna sredina,
  • Unapređuje svest o neophodnosti upotrebe sredstava za zaštitu bilja, 
  • Doprinosi bezbednosti hrane, konkurentne poljoprivrede i visokog životnog standarda u Srbiji
  • SECPA podržava zakonsku regulativu EU čiji je pristup baziran na nauci i proceni rizika. 
 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs