ZAKONODAVSTVO SRBIJE

Zakonodavstvo Srbije iz oblasti zaštite bilja, zaštite životne sredine i zaštite intelektualne svojine:

• Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (“Sl. glasnik RS” br. 41/2009)

• Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja (“Sl. glasnik RS” br. 49/2017) 

• Lista odobrenih supstanci (“Sl. glasnik RS” br. 49/2017)

• Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (“Sl. glasnik RS” br. 21/2012, 89/2014 i 97/2015)

• Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja  (“Sl. glasnik RS” br. 22/2018)

• Pravilnik o utvrđivanju programa mera zaštite zdravlja bilja za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS” br. 36/2009)

• Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za upis u registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i sadržini tog registra (“Sl. glasnik RS” br. 5/2010)

• Zakon o zdravlju bilja  (“Sl. glasnik RS” br. 41/2009)

• Zakon o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS” br. 41/2009)

• Zakon o sredstvima za ishranu bilja i o oplemenjivačima zemljišta (“Sl. glasnik RS” br. 41/2009)

• Zakon o genetički modifikovanim organizmima  (“Sl. glasnik RS” br. 41/2009)

• Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ( “Sl. glasnik RS” br. 36/2009)

Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2015. do 2019. godine (“Sl. glasnik RS” br. 144/2014) 

• Zakon o upravljanju otpadom  ( “Sl. glasnik RS” br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)

• Zakon o hemikalijama (“Sl. glasnik RS” br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

• Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (“Sl. glasnik RS” br. 105/2013 i 52/2017)

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 104/2009 (dr. zakon), 104/2009 (dr. zakon), 104/2009 (dr. zakon)) 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs