Vesti

22. mart 2019.

Od 22. marta 2019. godine novi web site Udruženja SECPA sa korisnim informacijama o sredstvima za zaštitu bilja i povezanim temama, objavljen na domenu www.secpa.rs.

14. mart 2019.

Izmene i dopune Zakona o sredstvima za zaštitu bilja usvojene su i publikovane u Sl. glasniku RS. Ove izmene i dopune u regulativi predstavljaju značajan pozitivan pomak u oblasti sredstava za zaštitu bilja, je su njima otklonjeni su ključni nedostaci inicijalne verzije Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i omogućena je primena odredbi o registraciji sredstava za zaštitu bilja prema jedinstvenim načelima, odnosno na način koji je odavno u primeni u razvijenim zemljama, pa i u zemljama u našem okruženju. S obzirom da ovo predstavlja pristup u registraciji kakav do sada nije bio primenjivan u Srbiji, ostaje da se učine potrebni koraci da imlementacija ovih odredbi zaživi u praksi. Takođe, veoma značajne su i odredbe koje se odnose na primenu sredstava za zaštitu bilja koje su skorašnjim izmenama zakona detaljnije uređene i uvode principe održive, odnosno odgovorne i bezbedne upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Između ostalog, ovim izmenama predviđene su obavezujuće obuke i sertifikacija profesionalnih korisnika. Implementacija ovih odredbi obezbedila bi mehanizme za sprečavanje neadekvatnog i neovlašćenog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i osigurala da se primena ovih sredstava sprovodi uz primenu svih potrebnih mera zaštite. Za punu primenu ovih odredbi predviđen je prelazni rok do 1. januara 2022.