Ambalaža od SZB

 

1. ZBRINJAVANJE AMBALAŽNOG OTPADA 

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbedili efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja ovog ambalažnog otpada. Naime, ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način. 

Zbog toga postoji zakonska obaveza da:

Poljoprivrednici propisno isperu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, čuvaju je na bezbednom mestu i predaju operateru (propisano Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i Pravilnikom o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja). 

Prozvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, u saradnji sa ovlašćenim operaterom koga su angažovali, organizuju sakupljanje ambalažnog otpada i snose troškove adekvatnog zbrinjavanja, uključujući i transport skladištenje, tretman i odlaganje ovog otpada (propisano Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu).

Nadležni organi izdaju dozvole, prate i kontrolišu da li se ovim otpadom upravlja na propisani način (propisano Zakonom o upravljajanju otpadom i  Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu).

 

 

2. SECPA EKO MODEL

Po donošenju propisa o upravljanju otpadom, a naročito Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji, SECPA (Serbian Crop Protection Association) je ispred svojih članica: Adama SRB doo, BASF Srbija doo, Bayer doo, Belchim CP doo i Syngenta Agro doo, radilo na uspostavljanju sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada koji potiče od sredstava za zaštitu bilja članica Udruženja - SECPA EKO MODEL. Pri izradi sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada SECPA je koristila znanje, iskustvo, pisane materijale ECPA-e (European Crop Protection Association), kao i studiju koju je za ove potrebe izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd uzimajući u obzir relevantne nacionalne propise i raspoloživu infrastrukturu i kapacitete za adekvatno zbrinjavanje ovog otpada u Srbiji. 

Ovaj sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada primarno je uspostavljen za preuzimanje od agrokompanija kao velikih korisnika sredstava za zaštitu bilja, a zatim se nakon 2013. kroz akcije pilot projekta proširio i na preuzimanje od malih korisnika, odnosno individualnih poljoprivrednih proizvođača u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama (PSS) u pojedinim regionima i uz podršku lokalnih samouprava. Iz godine u godinu nastojimo da naš sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja bude dostupniji što većem broju poljoprivrednika, te proširujemo regione u kojima se organizuju ovakve akcije. Za preuzimanje ambalažnog otpada u našem sistemu zaduženi su ovlašćeni operateri angažovani od SECPA članica, koji se staraju da se nakon preuzimanja od poljoprivrednika, transport, skladištenje, tretman i odlaganje sprovede na adekvatan način u skladu sa propisima, a sve troškove vezano za sakupljanje i zbrinjavanje ovog otpada snose članice SECPA.

Uloga subjekata u sistemu upravljanja otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja: 

1) Proizvodač i uvoznik

Osigurava kvalitetnu ambalažu koja obezbeđuje bezbednost prilikom distribucije i upotrebe i angažuje ovlašćene operatere koji će se starati da se ambalaža od njegovih sredstava za zaštitu bilja zbrine na adekvatan način.

2) Distributer (trgovac)

Prihvata uputstvo o shemi sakupljanja i zbrinjavanja opasnog otpada dobijeno od proizvodača i preporučuje ih dalje u lancu distribucije i primene.

3) Poljoprivrednik 

Obavezno propisno ispira praznu ambalažu od ostataka sredstava za zaštitu bilja i uključuje se u sistem sakupljanja i zbrinjavanja prema uputstvima proizvodača, distributera i operatera ovlašćenog za sakupljanje otpada. Nakon što je ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, poljoprivrednici je mogu privremeno skladištiti (do godinu dana) u prostoru u kome inače čuvaju sredstava za zaštitu bilja, na poljoprivrednom imanju, sve so momenta predaje operateru. 

4) Ovlašćeni operater

Kompanija koja ima odgovarajuće ovlašćenje od Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine organizuje sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja i postupa po obavezama iz ugovora o zbrinjavanju opasnog otpada koji su sa njom potpisali proizvodači i uvoznici proizvoda od kojih, nakon upotrebe, nastaje otpad. Operater postavlja obučenu osobu koja vrši inspekciju otpadne ambalaže kao deo pripreme za fazu kada će se ovaj otpad tretirati i vrši redovan audit partnera koji obavljaju transport, skladištenje, tretman i odlaganje, odnosno uništavanje otpada (spaljivanje u cementarama). 

5) Nadležni organi - Staraju se o sprovođenju propisa u vezi sa otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja i daju podršku funkcionisanju sistema a u interesu zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

 Uloga udruženja SECPA:

Udruženje proizvodaca sredstava za zaštitu bilja u Srbiji-SECPA inicira i koordinira akcije sakupljanja i zbrinjavanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja svojih članica. SECPA obezbedjuje sprovodjenja principa zbrinjavanja ambalažnog otpada. SECPA, kao deo evropske mreze udruženja koja deluju u ovoj oblasti, na nacionalnom nivou promoviše ciljeve zbrinjavanja ambalažnog otpada u skladu s najvišim bezbednosnim principima kako za korisnike tako i za životnu sredinu.

SECPA promoviše adekvatno ispranje ambalaže nakon upotrebe kako bi se rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu sveo na minimum uz istovremeno maksimalno iskorišćenje sredstva; I aktivno edukuje korisnike sredstava u tom cilju. 

 

 

3. KAKO PRAVILNO POSTUPATI SA PRAZNOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA?

   

A) Ispiranje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Sve dok se ostaci pesticida ne uklone sa ambalaže od sredstava za zaštitu bilja do nivoa od ispod 0,1% ona se kategoriše kao opasan otpad koji predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zbog toga je veoma važno da se ostaci pesticida neposredno nakon upotrebe sredstva uklone sa ambalaže propisanim ispiranjem. 

Ispiranje je osnovni element pravilnog postupanja s praznom ambalažom nakon primene sredstava za zaštitu bilja. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišcena može zagaditi okolinu i predstavljati potencijalnu pretnju javnom zdravlju, životinjama i divljači. Od presudne je važnosti da se adekvatno ispiranje ambalaže odvija na samom imanju. 

Postoje dva modela pravilnog ispiranja kontejnera:

1) Ručno – trostruko ispiranje ambalaže

2) Mehaničko - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje

Za ispravno ispiranje nužno je da poljoprivredni proizvodač koji rukuje raspršivačem:

• Ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja;

• Prebaci ispranu tečnost u prskalicu.

Ovime se omogućava pravilno odstranjivanje ostataka proizvoda te, osim što predstavlja dobar način postupanja u poljoprivredi, ima ekonomsku svrhu tako što se obezbedjuje da poljoprivrednici maksimalno iskoriste sredstvo koje su kupili.

   

A.1. Ručno - trostruko ispiranje 

Ručno - trostruko ispiranje podrazumeva sledeće korake:

Nakon upotrebe sredstva treba pri pražnjenju preostali sadržaj ambalaže dobro iscediti

1) Ambalažu napuniti čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti čepom 

2) Ambalažu čvrsto protresti, rotirati, kotrljati tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine

3) Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu 

4) Postupak opisan u tačkama 2-4. ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista.

5) Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši

6) Svu tečnost od ispiranja treba iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora i/ili isprskati po biljkama.

 

 

 

A.2. Mehaničko - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje 

Mehanička oprema za ispiranje koristi vodu pod pritiskom u obliku statičnog ili rotirajućeg raspršivača i ventila na posebnom crevu, ili je na samoj opremi za prskanje integrisan element kojim se ambalaža ispira. Ova oprema omogućava brže ispiranje ambalaže uz sličnu efikasnost kao postupak trostrukog ispiranja, a treba je koristiti u skladu s uputstvima proizvodača. Princip mehaničkog ispiranja podrazumeva da se ambalaža:

1) Dobro ispere, najmanje 30 sekundi, po potrebi i duže, sve dok tečnost od  ispiranja ne bude vidljivo čista;

2) Dodatno ispere čistom vodom;

3) Dobro ocedi ambalažu uz proveru da li je čista;

4) Postavi u obrnuti položaj i ostavi da se osuši. 

 

  

B) Bezbedno čuvanje ambalažnog otpada

Čista (pravilno isprana) i suva otpadna ambalaža se može bezbedno čuvati na imanju do preuzimanja od ovlašćenih operatera:
✔ Nakon ispiranja i sušenja praznu ambalažu treba probušiti, da bi se izbegla mogućnost njene ponovne upotrebe;
✔ Boce i zatvarače čuvati odvojeno u odgovarajućim plastičnim vrećama;
✔ Ovako spremljenu otpadnu ambalažu čuvajte na vašem imanju, van domašaja dece i životinja, zaštićeno od kiše.

Napomena: Ovaj ambalažni otpad se ne sme:
✘ bacati ili zakopavati po polju (na tretiranim površinama ili utrinama);
✘ bacati u reke, kanale pored puta ili kanale za navodnjavanje;
✘ bacati u kontejnere za odlaganje komunalnog otpada;
✘ spaljivati na otvorenom i na niskim temperaturama;
✘ Ponovo koristiti i sl. Ovakvo nepravilno postupanje kažnjivo je po zakonu.C) Preuzimanje ambalažnog otpada


1) Za velike korisnike sredstava za zaštitu bilja, organizuje se sakupljanje direktno na imanju agrokompanije, a po njenom zahtevu. S tim u vezi, potrebno je kontaktirati ovlašćenog operatera SEKOPAK i dati podatke o otpadnoj ambalaži i mestu na kome se nalazi kako bi se organizovalo preuzimanje. Formu zahteva sa potrebnim podacima možete preuzeti klikom na sliku formulara:

                                                                                                   

Popunjen zahtev poslati na sledeće email adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


2) Za male korisnike sredstava za zaštitu bilja tj. individualne poljoprivredne proizvođače, u okviru SECPA EKO MODELA svake godine u letnjim mesecima organizuje se sakupljanje u saradnji sa lokalnim samoupravama i poljoprivrednim stručnim službama u pojedinim regionima. Sakupljanje će se vršiti prema unapred određenim terminima, na mestima određenim za sakupljanje ove vrste otpada. Kamion operatera dolazi na unapred dogovorenu lokaciju u zakazano vreme gde se zadržava 1-2 sata. U tom periodu poljoprivrednici su pozvani da donesu ambalažni otpad i predaju operateru. Informacija o planiranom rasporedu akcija sakupljanja ambalažnog otpada se objavljuje se na web sajtu SECPA i preko PSS, lokalnih vlasti, infopanoa i medija.


   Operateri preuzimaju otpadnu ambalažu ako:

✔ Ambalaža ne sadrži tečne ili suve ostatke sredstva za zaštitu bilja;
✔ Ambalaža je od sredstava za zaštitu bilja sledećih proizvođača: Adama, BASF, Bayer, Belchim i Syngenta.

Nakon preuzimanja, za propisno zbrinjavanje ovog otpada zaduženi su operateri, a sve troškove snose proizvođači, odnosno uvoznici sredstava za zaštitu bilja. Operateri izdaju potvrdu o preuzimanju otpadne ambalaže. Ovu potvrdu treba čuvati kao dokaz da ste pravilno upravljali otpadom.

Dodatni materijali:
• SECPA EKO MODEL - zbrinjavanje ambalažnog otpada - brošura
• Obavestenje - akcija sakupljanja ambalažnog otpada - poster
• Trostruko ispiranje – liflet
• Trostruko ispiranje - poster

• Integrisano ispiranje (video 1)
• Trostruko ispiranje 1 (video 2)
• Trostruko ispiranje 2 (video 3)

 

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs