Ambalaža od SZB

               
video 1                                           video 2                                            video 3

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu proizvodnje sredstva za zaštitu bilja je bezbednost ljudi i okoline. Proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode brojna istraživanja na osnovu čijih rezultata se određuju uslovi za bezbednu upotrebu njihovih proizvoda: za korisnike sredstva, za potrošače poljoprivrednih prozivoda i za životnu sredinu. Iz tih razloga proizvođači sredstava za zaštitu bilja postavljaju ciljeve vezane za uputstva i preporuke u vezi korišćenja samih sredstava za zaštitu bilja i uklanjanja, odnosno, zbrinjavanja ambalažnog otpada. 

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja na tržištima, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje SECPA, zajedno sa svojim članicama, intenzivno saradjuje sa državnim regulatornim telima s jedne strane i korisnicima sredstava za zaštitu bilja sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i definisanjem Nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, svi odgovorni subjekti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom; uvoznici, odnosno proizvodjači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada možete preuzeti klikom na sliku formulara:   
          upit
Popunjen nalog poslati na sledeće email adrese:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


1. OSNOVNE ČINJENICE ZA KORISNIKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu proizvodnje sredstva za zaštitu bilja je bezbednost ljudi i okoline. Proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode brojna istraživanja na osnovu čijih rezultata se određuju uslovi za bezbednu upotrebu njihovih proizvoda: za korisnike sredstva, za potrošače poljoprivrednih prozivoda i za životnu sredinu. Iz tih razloga proizvođači sredstava za zaštitu bilja postavljaju ciljeve vezane za uputstva i preporuke u vezi korišćenja samih sredstava za zaštitu bilja i uklanjanja, odnosno, zbrinjavanja ambalažnog otpada. 

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja na tržištima,  pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje SECPA, zajedno sa svojim članicama, intenzivno saradjuje sa državnim regulatornim telima s jedne strane i korisnicima sredstava za zaštitu bilja sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i definisanjem Nacionalnih ciljeva  upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, svi odgovorni subjekti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom; uvoznici, odnosno proizvodjači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

ZAKONOM O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. 

Odredbe ovog zakona primenjuju se na uveženu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na njegovo poreklo, upotrebu i korišćeni ambalažni materijal.

Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji (SECPA) želi da, koristeći iskustva iz mnogih evropskih zemalja u kojima firme članica SECPA-e poseduju značajno iskustvo, učestvuje u izgradnji efikasnog sistema sakupljanja i zbrinjavanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja svojih članica kao deo šireg sistema koji će doprineti čistijoj i bezbednijoj životnoj sredini u Srbiji.

Iz tih razloga SECPA članice, zajedno sa Zakonodavcem i kompanijama koje imaju dozvolu za uklanjanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja radi na iznalaženju modela adekvatnog zbrinjavanja opasnog i neopasnog ambalažnog otpada u Srbiji a koja podrazumeva skupljanje, obradu, recikliranje, skladištenje i/ili zbrinjavanje odnosno uništavanje opasne ambalaže. 

NAKON UPOTREBE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA - NJEGOVA AMBALAŽA POSTAJE OTPAD

 Slika br 1 i 2: Ambalažni otpad

80% kontejnera sredstava za zaštitu bilja su od plastike, uglavnom tzv: High Density Polyethylene, HDPE.
20% kontejnera sredstava za zaštitu bilja su plastični film, PET, metalna burad ili papirne kese

  

2. PREDLOG MODELA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

Nakon primene sredstava za zaštitu bilja, od osnovne je važnosti, da otpadnom ambalažom postupamo tako da se zadovolje svi kriterijumi i ciljevi zaštite okoline, zdravlja ljudi i životinja, a koji postaju sve bitniji u kontekstu široko rasprostranjene društvene svesti o održivosti poljoprivrede i okoline.

U cilju smanjivanja rizika u primeni sredstava za zaštitu bilja, dobro upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, pre i nakon upotrebe proizvoda u njoj, je od izuzetne važnosti.

Uzimajući u obzir tzv. životni ciklus sredstava za zaštitu bilja: od razvoja do zbrinjavanja otpada, kontrola nad njegovim segmentima je u nadležnosti  ili proizvodjača, distributera, poljoprivrednika ili operatera koji vrši zbrinjavanje otpada:

a) formulacija proizvoda, proizvodnja preparata i dizajn ambalaže i  b) skladištenje, transport i distribucija
su pod KONTROLOM PROIZVODJAČA i DISTIBUTERA sredstava za zaštitu bilja

 c) upotreba sredstva, manipulacija i pranje ambalaže (bezbedno korišćenje) pod KONTROLOM JE POLJOPRIVREDNIKA odnosno KORISNIKA sredstava za zaštitu bilja

 d) zbrinjavanje kontejnera: (skladištenje, uništavanje ili recikliranje odnosno izvoz) pod kontrolom su IZVRŠITELJA POSTUPKA tj OPERATERA zbrinjavanja ambalaže  

U cilju očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, članice Udruženja SECPA rade na uspostavljanju efikasnog sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada i predlaže model u kome bi sakupljanje i eventualno recikliranje bilo nadgledano od strane industrije proizvodjača sredstava za zaštitu bilja. 

 A) Shema:

 

3. AKTERI i NJIHOVA ULOGA U PROCESU ZBRINJAVANJA OTPADNE AMBALAŽE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Sav ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja se smatra opasnim otpadom sem u slučaju pilot projekta (tri puta isprana ambalaža) gde će se otpad tretirati kao neopasan.

 

A) AKTERI PLANIRANE SHEME SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA OTPADNE AMBALAŽE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA: 

1. PROIZVODAČ i UVOZNIK
(Članice Udruženja SECPA-e: Bayer, BASF, DuPont, DOW, Magan Agrochemicals, Syngenta) 

Osigurava kvalitetnu ambalažu koja olakšava buduće manipurisanje kontejnenrima kada isti postane otpad; obezbedjuje edukaciju korisnika sredstava za zaštitu bilja. Preko Udruženja SECPA aktivno učestvuje u nadgledanju procesa zbrinjavanja otpada i vrši reviziju i procenu efikasnosti sitema.

2. DISTRIBUTER (trgovina)
Prihvata uputsto o shemi sakupljanja i zbrinjavanja opasnog otpada dobijene od proizvodača i preporučuje ih dalje u lancu distribucije i primjene.

3. POLJOPRIVREDNIK (prvi posednik otpada)
Obavezno tri puta ispira praznu ambalažu od ostataka sredstava za zaštitu bilja i ukljucuje se u sistem sakupljanja i zbrinjavanja prema uputstvima proizvodača, distributera i sakupljača otpada.

Proizvodjač takodje probija ambalažu sa strane u svrhu ispiranja ali i u cilju sprečavanja ponovnog korisćenja ove ambalaze. Nakon što je ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, korisnici je mogu privremeno skladištiti (do godinu dana) u skladište adekvatno za skladištenje amabalaže sredstava za zaštitu bilja, na poljprivrednom dobru. Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne sme se zakopavati, bacati u vodotokove ili spaljivati zbog stvaranja otrovnih gasova. 

4. SAKUPLJAČ OTPADA –  OPERATER
Kompanije koje imaju ovlašćenje od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za zbrinjavanje opasnog otpada (drugi vlasnik otpada)

Organizuje zbrinjavanje opasnog otpada sredstava za zaštitu bilja sa mesta sakupljanja i postupa po obavezama iz ugovora o zbrinjavanju opasnog otpada koji je potpisao s proizvodačima i uvoznicima proizvoda od kojih je, nakon upotrebe nastao otpad. 

Operater je dužan da obaveštava javnost i krajnje korisnike o svrsi, ciljevima, načinu i mestu sakupljanja ambalaže, kao i mogućnostima ponovnog iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada. Postavlja obučenu osobu koja vrši inspekciju ambalaže odnosno otpada kao deo pripreme za fazu kada će se ovaj otpad tretirati kao neopasan. 

Vrši redovan audit partnera koji obavljaju skladištenje, recikliranje i-ili unistavanje otpada (cementare). U slušaju recikliranja (pilot projekat kao deo prve faze), sakupljač otpada je odgovoran za uzimanje reprezentativnog uzorka za potrebe (svakih 30 MT) kompanije koja vrši recikliranje istog.  U okviru pilot projekta, vrši inspekciju za vreme sakupljanja neopasnog otpada. 

 5. ZAKONODAVAC -Ministrastvo životne sredine i prostornog planiranja
Obaveštava, usmeno ili pismeno, sve odgovorone subjekte da je sprovodjenje Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu obavezno za sve i da je to u interesu svih učesnika u procesu zaštite bilja, zdravlja ljudi i očuvanja životne okoline.

 

B) ULOGA UDRUŽENJA SECPA-e

Udruženje proizvodaca i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Srbije inicira i koordinira akcije sakupljanja i zbrinjavanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja svojih članica. SECPA obezbedjuje sprovodjenja principa zbrinjavanja ambalažnog otpada. Prema Zakonu i Nacionalnoj strategiji obezbedjuje sprovodjenje uklanjanja opasnog  ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja, postavlja godišnje ciljeve i jednom godišnje vrši reviziju ostvarenih ciljeva. 

Udruženje SECPA na nacionalnom nivou promoviše ciljeve zbrinjavanja ambalažnog otpada u skladu s najvišim prioritetima bezbednosti kako za korisnike tako i za životnu okolinu.

SECPA promoviše bezbednu ambalažu sredstava za zaštitu bilja, promoviše adekvatno pranje ambalaže nakon upotrebe preparata tako da kontejner može biti bezbedno uklonjen; aktivno edukuje korisnike sredstava da deo procesa aplikacije sredstva za zaštitu bilja predstavlja i adekvatno pražnjenje ambalaže, njeno ispiranje i cedjenje.

Stvaranje adekvatnog modela zbrinjavanja ambalažnog otpada predstavlja prvi korak u procesu postavljanja sistema uklanjanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja.

Drugi i možda najvažniji korak je sprovodenje pravilnog ispiranja otpadne ambalaže čime bi tu ambalažu bilo moguce klasifikovati kao neopasan otpad, a prema klasifikaciji definisanoj Zakonom o ambalazi i ambalažnom otpadu. Ispunjenjem obaveza iz Zakona o otpadu  dokazujemo brigu za čuvanje zivotne okoline i zdravlja poljoprivrednika.

SECPA ce se u budućnosti zalagati za zbrinjavanje ambalaže kao neopasnog otpada i reciklažu istog. Jedan od SECPA ciljeva će biti da se uspostave putevi bezbednog sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja po rejonima u odredjenim vremenskih terminima.

Pri izradi sheme zbrinjavnja ambalažnog otpada,  Udruženje je koristilo znanje, iskustvo, pisane materijale ECPA-e (European Crop Protection Association). Udruženje ima stav da, iako je predložena shema još nekompletna i nesavršena, subjekti aktivni u sektoru zaštite bilja treba što pre započeti sa usavršavanjem predloženog modela; sa organizovanim zbrinjavanjem otpada nastalim nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Udruženje SECPA će vrlo uskoro, zajedno sa operaterima-komapanijama koje imaju dozvolu da se bave uklanjanjem otpada u Srbiji, izaći sa konkretnim planom akcija sakupljanja i zbrinjavanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja.

STOP - NEPRAVILNO ZBRINUTOJ OTPADNOJ AMBALAŽI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Slike br 3 i 4: Zbrinjavanje otpada

 

KATEGORIJE OTPADA:

KRATKOROČNI PLAN
SAV SAKUPLJENI AMBALAŽNI OTPAD ĆE SE SMATRATI OPASNIM OTPADOM SEM U SLUČAJU PILOT PROJEKTA (TRI PUTA ISPRAN KONTEJNER) KADA ĆE SE OTPAD SMATRATI NEOPASNIM. 

DUGOROČNI PLAN
SAV SAKUPLJENI AMBALAŽNI OTPAD ĆE SE SMATRATI NEOPASNIM OTPADOM SEM U MANJEM BROJU SPECIFIČNIH SLUČAJA. 

CILJ: početak  2013 godina, u 2013 godini ukupna količina sakupljenog neopasnog otpada >30% 

 

4. KAKO PRAVILNO RUKOVATI PRAZNOM AMBALAŽOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA?

Pranje, odnosno, ispiranje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

 U principu postoje tri sistema ispiranja kontejnera:

1) Ručno ispiranje kontejnera

2) Ispiranje pod pritiskom

3) Integrisano ispiranje

Ispiranje je osnovni element pravilnog postupanja s praznom ambalažom nakon primene sredstava za zaštitu bilja. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišcena može zagaditi okolinu i predstavljati potencijalnu pretnju javnom zdravlju, životinjama i divljači. Od presudne je važnosti da se adekvatno ispiranje ambalaže odvija na samom imanju.

Za ispravno ispiranje nužno je da poljoprivredni proizvodač ili osoba koja rukuje raspršivačem:

• Ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja;

• Prebaci ispranu tečnost u prskalicu.

Ovime se omogućava pravilno odstranjivanje ostataka proizvoda te, osim što predstavlja dobar način postupanja u poljoprivredi, ima ekonomsku svrhu tako što se obezbedjuje da potrošači maksimalno iskoriste ono što su kupili.

VAŽNO: Ovako jednostruko isprana ambalaža se svrstava u grupu opasnog otpada.

Medutim, za svrstavanje takve ambalaže u NEOPASAN OTPAD, čije zbrinjavanje je prema navodima Europskog Udruženja za zaštitu bilja (ECPA), tri do cetiri puta jeftinije, potrebno je ispražnjenu ambalažu TROSTRUKO (tri puta) temeljito isprati ili ispiranje provesti pod pritiskom!

Nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja, ambalaža ovih proizvoda mora biti temeljito ispražnjena. Vrećice se ne ispiraju!

NAPOMENA: Pravilno ispražnjena ambalaža ne sme sadržavati više od 0.01% ostataka sredstava za zaštitu bilja da bi se tretirala kao neopasan otpad 

Studija Stručne grupe o ambalaži Evropskog Udruženja zaštite bilja (ECPA) pokazala je da trostruko ispiranje i pranje uklanjaju preko 99.99% prvobitnog sadržaja ambalaže uz najbolju mogućnost pranja.

  

4.1. RUČNO ili TROSTRUKO ISPIRANJE 

Najčešće ispiranje je ručno ispiranje kontejnera ili tzv. trostruko ispiranje 

• Kao prvo, nakon uporabe sredstva treba pri pražnjenju preostali sadržaj ambalaže iscediti, vreme cedjenj je 30 sekundi 

• Potom kontejner napuniti čistom vodom, 25 do 30 posto zapremine kontejnera i cvrsto zatvoriti čepom 

• Nakon toga ambalažu čvrsto protresti, rotirati, kotrljati ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutrasnje površine

• Zatim tečnost nakon svakog ispiranja prebaciti u prskalicu (preporučeno vreme ceđenja je 30 sekundi). 

Ovaj postupak treba ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista (videti slike br. 5 i 6).


Slika br. 5:  Oprema i način ispiranja

Prednosti :

 • Nije potrebna dodatna oprema
 • Može se koristiti u svakoj situaciji
 • Nema dodatnih troškova

Mane:

 • Količina ostatka (residua) zavisi od tehnike operatera
 • Potrebno je dodatno vreme za izvršenje ove operacije
 • Postojanje izvesnog rizika pri obavljanu ove operacije
 • Ispiranje je problematično u slučaju  fleksibilne - mekane ambalaže
 • Tečnost nakon ispiranja se ne dodaje u sprej-miks automatski 

 

Slika br. 6: Postupak ručnog ispiranja kontejnera

 

4.2. ISPIRANJE POD PRITISKOM
Oprema za ispiranje pod pritiskom koristi vodu pod pritiskom (obicno 3 bara) u obliku statične ili rotirajuće rasprsne prskalice i ventila. Crevo je povezano sa šiljkom koji na vrhu ima raspršivač. Pritiskom dna kontejnera rasprskivačem pušta se voda u  kontejner a tečnost zatim odlazi u tank ili posudu za mešanje

Neke vrste opreme za ispiranje pod pritiskom uključuju oštru napravu koja probija ambalažu sa strane u svrhu ispiranja, pri čemu stvara dodatnu korist time što se sprecava ponovna upotreba ambalaže. Ove naprave trebaju se koristiti u skladu s uputstvima proizvodaca kako bi se izbeglo povredjivanje onoga koji njime rukuje.

Prednosti :

 • Ostatak (residua) je manji od 0.01%
 • Niska cena

Mane: 

 • Potreba za dodatnom operacijom 
 • Postojanje malog rizika o ugrožavanju operatera
 • Može se koristiti samo sa čvrstim pakovanjima
 • Ostatak od ispiranja se ne dodaje automatski na sprej miks-a


Slika br 7 i 8:  Ispiranje pod pritiskom

                       

4.3. INTEGRISANO ISPIRANJE: 

Integrisano ispiranje je moguće kad se na mašini nalazi integrisani element kojim se ispira kontejner. Ovo je zatvoren sistem koji se može koristiti i nezavisno ali koji onemogućava  prosipanje i osigurava bezbedno pranje ambalaže. Mehanički način je najpopularniji metod pranja ambalaže.

 Prednosti:

 • Ostatak (residue) ja manji od 0.01%
 • Koristi se za čvrste i fleksibilno pakovanje
 • Jednostavna procedura
 • Uz pravilno koriscenje opreme, zanemarljiv rizik za operatera
 • Tečnost od ispiranja se automatski dodaje na sprej-miks

Nedostaci:

 • Cena celokupne opreme

  

4.4. O VRSTAMA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ambalažni otpad / nepovratna ambalaža:

Primarni: plastika (HDPE): plastični kontejneri, burad, plastični film i folije

ambalaža ugalčavnom čvrstih sredstava za zaštitu bilja (granulata, praha, WP, WG)

Sekundarni: kartonske kutije

Tercijalni: palete i veći kontejneri i/ili kartonske kutije

Drugi materijali koji će se takodje sakupljati kao primarni opasan otpad: 

 • pakovanje sredstava za đubrenje (velike kese, plastični kontejneri), 
 • velike kese od semena,
 • korišćeni poljoprivredni filmovi/folije,
 • metalni kontejneri.

 

Vrste ambalažnih materijala:

 • Plastika (PET, druge vrste plastike)
 • Staklo 
 • Metal (gvožđe, aluminijum)
 • Papir i karton (palete, daske, pluta i ostalo)
 • Drvo
 • Ostalo (tekstil, keramika i druge vrste ambalaže)

 

Moguće lokacije sakupljanja - mesta za kolekciju ambalažnog otpada:

 • prodajna mesta sredstava za zaštitu bilja
 • tačke sakupljanja organizovane od strane opštinskih organa u dogovoru sa  distirubuterima, sakupljačima otpada i poljoprivrednim proizvođačima
 • instituti ili stručne službe
 • veliki kombinati u okruženju

 

Raspored sakupljanja:
Objavljivanje o sakupljanju ambalažnog otpada će se obavljati putem medija (TV, Poljoprivredni časopisi, časopisi na nivou grada ili regije), plakatima štamšanih za oglašavanje sakuplajnja SECPA članica ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja po regijama…  

Sakupljanje će se vršiti prema unapred određenim terminima, na mestima određenim za sakupljanje ove vrste otpada. 

Potvrda o predatom ambalažnom otpadu: overena od strane kontrolora/inspektora pri prijemu adekevatno opranog ambalažnog otpada.

5. ČINJENICE – IZAZOVI 

Činjenice koje predstavljaju najveće izazove za uspostavljanje sistema zbrinjavanja opasnog ambalažnog otpada (Avgust 2010):

 • Nepostojanje skladišta za skladištenje opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Srbiji
 • Nepostojanje kompanije koja ima dozvolu za izvoz opasnog otpada iz Srbije
 • Nepostojanje cementare u Srbiji koja ima adekvatnu opremu i dozvolu za uništavanje opasnog amabalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilje
 • Pitanje otpadnih voda zbog moguće kontaminacije istih prilikom ispiranja ambalaže
 • Nedostatak iskustava u ovoj oblasti

 

Najvažniji očekivani izazovi u procesu realizacije sistema zbrinjavanja neopasnog ambalažnog otpada:

U ovom momentu je suviše rano fokusirati se na recikliranje ovog otpada ali je preporuka SECPA članica da se daju primeri sakupljanja neopasnog otpada kroz realizaciju pilot-projekata ili projekta

 Izazovi:

 • adekvatno ispiranje ambalaže
 • nerešeno pitanje otpadnih voda
 • inspekcija pri sakupljanju ambalaže koja treba da se obavi od strane nezavisne i obučene osobe 
 • usklađivanje standardne operacione procedure i kriterijuma eco-testa (max residue: 0.01%) sa kompetentnim organima 
 • slabo iskustvo u recikliranju ove vrste otpada: kvalifikovana i pouzdana reciklaža (recikler)

 

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu Republike Srbije: http://www.carina.rs/lat/Zakoni/433-09Lat.pdf

******************************************************************

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs