Pravilno postupanje sa ambalažom

KAKO PRAVILNO POSTUPATI SA PRAZNOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA?

Sve dok se ostaci pesticida ne uklone sa ambalaže do nivoa od ispod 0,1% ona se kategoriše kao opasan otpad koji predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zbog toga je veoma važno da se ostaci pesticida neposredno nakon upotrebe sredstva uklone sa ambalaže propisanim ispiranjem i da se ona nadalje bezbedno čuva i zbrine na propisani način.

Ispiranjem se omogućava odstranjivanje ostataka proizvoda što je veoma važno sa aspekta zaštite zdravlja ljudi I živone sredine, ali ima i, ima ekonomski značaj jer obezbedjuje da poljoprivrednici maksimalno iskoriste sredstvo koje su kupili.

Ispiranje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja može se sprovesti:

 1. Ručno – trostruko ispiranje ambalaže
 2. Mehanički - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje

U oba slučaja za ispravno ispiranje nužno je da poljoprivrednik dobro ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja i da tečnost od ispiranja sipa u rezervoar prskalice.

Ručno - trostruko ispiranje podrazumeva sledeće korake:

 • Pri sipanju sredstva u prskalicu sadržaj ambalaže dobro isprazniti/iscediti
 • Ambalažu napuniti čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti čepom
 • Ambalažu čvrsto protresti, rotirati, kotrljati tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine
 • Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu
 • Postupak opisan u tačkama 2-4. ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista.
 • Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši
 • Svu tečnost od ispiranja treba iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora i/ili isprskati po biljkama.

Mehaničko - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje sprovodi s ako je na raspolaganju mehanička oprema za ispiranje koristi vodu pod pritiskom u obliku statičnog ili rotirajućeg raspršivača i ventila na posebnom crevu, ili je na samoj opremi za prskanje integrisan element kojim se ambalaža ispira. Ova oprema omogućava brže ispiranje ambalaže uz sličnu efikasnost kao postupak trostrukog ispiranja, a treba je koristiti u skladu s uputstvima proizvodača. Princip mehaničkog ispiranja podrazumeva da se ambalaža:

 • Dobro ispere, najmanje 30 sekundi ili duže, sve dok tečnost od  ispiranja ne bude vidljivo čista;
 • Dodatno ispere čistom vodom;
 • Dobro ocedi uz proveru da li je čista;
 • Postavi u obrnuti položaj i ostavi da se osuši.

Čista (pravilno isprana) i suva otpadna ambalaža se može bezbedno čuvati na imanju van domašaja dece i životinja, zaštićeno od kiše, do preuzimanja od ovlašćenih operatera. Preporučuje se da se ponovna upotreba ove ambalaže omemogući njenim bušenjem i da se boce i zatvarače čuvaju odvojeno u odgovarajućim plastičnim vrećama.

Preuzimanje ambalažnog otpada od operatera sprovodi se na dva načina u zavisnosti od toga da li se radi o korisnicima velikih ili malih količina sredstava za zaštitu bilja

 1. Za velike korisnike, organizuje se sakupljanje direktno na imanju agrokompanije, a po njenom zahtevu. S tim u vezi, potrebno je kontaktirati ovlašćenog operatera SEKOPAK i dati podatke o otpadnoj ambalaži i mestu na kome se nalazi kako bi se organizovalo preuzimanje. Forma zahteva sa potrebnim podacima može se preuzeti klikom na sliku formulara:
  Popunjen zahtev poslati na sledeće email adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 2. Za male korisnike tj. individualne poljoprivredne proizvođače, u okviru SECPA EKO MODELA svake godine u letnjim mesecima organizuju akcije sakupljanja u saradnji sa lokalnim samoupravama i poljoprivrednim stručnim službama. Sakupljanje se sprovodi u definisanim regionima prema unapred određenim terminima, na mestima određenim za sakupljanje ove vrste otpada. Kamion operatera dolazi na unapred dogovorenu lokaciju u zakazano vreme gde se zadržava 1-2 sata. U tom periodu poljoprivrednici su pozvani da donesu ambalažni otpad i predaju operateru. Informacija o planiranom rasporedu akcija sakupljanja ambalažnog otpada se objavljuje se na web sajtu SECPA i preko PSS, lokalnih vlasti, infopanoa i medija.

Nakon preuzimanja, za propisno zbrinjavanje ovog otpada zaduženi su operateri, a sve troškove snose proizvođači, odnosno uvoznici sredstava za zaštitu bilja. Operateri izdaju potvrdu o preuzimanju otpadne ambalaže koja je dokaz da se ovim otpadom  postupilo na propisani način otpadom.

Svako drugačije postupanje (kao što je bacanje u komunalni otpad, spalivanje u polju ili na utrinama, zakopavanje, bacanje u kanale i sl.) nije u skladu sa propisima i predstavlja opasnost po zdravlje ljudi I zivotnu sredinu.

Dodatni materijali: