Pravilno postupanje sa ambalažom

KAKO PRAVILNO POSTUPATI SA PRAZNOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA?

Sve dok se ostaci pesticida ne uklone sa ambalaže do nivoa od ispod 0,1% ona se kategoriše kao opasan otpad koji predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zbog toga je veoma važno da se ostaci pesticida neposredno nakon upotrebe sredstva uklone sa ambalaže propisanim ispiranjem i da se ona nadalje bezbedno čuva i zbrine na propisani način.

Ispiranjem se omogućava odstranjivanje ostataka proizvoda što je veoma važno sa aspekta zaštite zdravlja ljudi I živone sredine, ali ima i, ima ekonomski značaj jer obezbedjuje da poljoprivrednici maksimalno iskoriste sredstvo koje su kupili.

Ispiranje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja može se sprovesti:

 1. Ručno – trostruko ispiranje ambalaže
 2. Mehanički - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje

U oba slučaja za ispravno ispiranje nužno je da poljoprivrednik dobro ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja i da tečnost od ispiranja sipa u rezervoar prskalice.

Ručno - trostruko ispiranje podrazumeva sledeće korake:

 • Pri sipanju sredstva u prskalicu sadržaj ambalaže dobro isprazniti/iscediti
 • Ambalažu napuniti čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti čepom
 • Ambalažu čvrsto protresti, rotirati, kotrljati tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine
 • Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu
 • Postupak opisan u tačkama 2-4. ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista.
 • Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši
 • Svu tečnost od ispiranja treba iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora i/ili isprskati po biljkama.

Mehaničko - ispiranje pod pritiskom/ integrisano ispiranje sprovodi se ako je na raspolaganju mehanička oprema za ispiranje koristi vodu pod pritiskom u obliku statičnog ili rotirajućeg raspršivača i ventila na posebnom crevu, ili je na samoj opremi za prskanje integrisan element kojim se ambalaža ispira. Ova oprema omogućava brže ispiranje ambalaže uz sličnu efikasnost kao postupak trostrukog ispiranja, a treba je koristiti u skladu s uputstvima proizvodača. Princip mehaničkog ispiranja podrazumeva da se ambalaža:

 • Dobro ispere, najmanje 30 sekundi ili duže, sve dok tečnost od  ispiranja ne bude vidljivo čista;
 • Dodatno ispere čistom vodom;
 • Dobro ocedi uz proveru da li je čista;
 • Postavi u obrnuti položaj i ostavi da se osuši.

Čista (pravilno isprana) i suva otpadna ambalaža se može bezbedno čuvati na imanju van domašaja dece i životinja, zaštićeno od kiše, do preuzimanja od ovlašćenih operatera. Preporučuje se da se ponovna upotreba ove ambalaže omemogući njenim bušenjem i da se boce i zatvarači čuvaju odvojeno u odgovarajućim plastičnim vrećama. Svako drugačije postupanje (kao što je bacanje u komunalni otpad, spalivanje u polju ili na utrinama, zakopavanje, bacanje u kanale i sl.) nije u skladu sa propisima i predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Preuzimanje ambalažnog otpada organizuje se nakon što poljoprivredno preduzeće, zadruga, gazdinstvo i sl. prijavi da sa svom imanju ima ambalažni otpad koji treba da se preuzme od strane ovlaščenih operatera za upravljanje otpadom. Po prijemu zahteva za preuzimanje sa potrebnim informacijama o ambalažnom otpadu, lokaciji na kojoj se nalazi i kontakt osobi, operater u zavisnosti od lokacije na kojoj se nalazi otpadna ambalaža, kao i njene količine, planira rute sakupljanja i transporta do postrojenja za skladištenje i tretman, komunicira u vezi najave kretanja otpada i stara se da se preuzimanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sprovede na propisani način.

Za preuzimanje i propisno zbrinjavanje ovog otpada i prateću dokumentaciju zaduženi su operateri, a sve troškove snose proizvođači, odnosno uvoznici sredstava za zaštitu bilja.

Zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada koji je nastao nakon korišćenja sredstava za zaštitu bilja SECPA članica može se poslati on-line klikom na:

PODNESI ZAHTEV

Ova on-line forma je jednostavna i prilagođena svim tipovima korisnika sredstava za zaštitu bilja, uključujući poljoprivredna preduzeća, gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane koje mogu podneti zajednički zahtev za više korisnika.

Radi lakšeg prepoznavanja ambalažnog otpada koji se preuzima u SECPA EKO model sistemu, ambalaža SECPA članica (Adama, BASF, Bayer, Belchim i Syngenta) je vidno obeležena SECPA EKO model logom:

eko model logo 2cm

Dodatni materijali: