Naša misija

Savremena regulativa - Podstičemo unapređenje regulative u oblasti zaštite bilja i harmonizaciju sa relevantnim propisima EU, uz primenu jedinstvenih načela u registraciji sredstava za zaštitu bilja baziranih na naučnim saznanjima i proceni rizika, kao i uz održivo korišćenje sredstava za zaštitu bilja.

Održiva poljoprivreda - Promovišemo savremene tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji i odgovorno i bezbedno korišćenje sredstava za zaštitu bilja, koje obezbeđuju efikasnu zaštitu bilja od bolesti, štetočina i korova, uz osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

Komunikacija i saradnja - Nastojimo da naše stavove, znanje i iskustvo podelimo sa drugima i da u dijalogu i saradnji pronađemo načine da zajedno napredujemo savladavajući izazove na koje nailazimo.