EU propisi

U cilju uspostavljanja i funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima za zaštitu bilja koji obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi (kako korisnika SZB, tako i potrošača poljoprivrenih proizvoda) i životne sredine (uključujući floru i faunu),  u Evropskoj Uniji se primenjuju sledeći propisi:

REGULATION (EC) No 1107/2009 – krovni propis koji uređuje stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja u EU

Regulation EU 540/2011 – utvrđuje listu odobrenih aktivnih supstanci

Regulation EU 546/2011 – utvrđuje jedinstvene principe za procenu i odobravanje sredstava za zaštitu bija

Regulation EU 547/2011 – utvrđuje zahteve za obeležavanje sredstava za zaštitu bija

Regulation EU 283/2013 – utvrđuje zahteve u pogledu podataka za aktivne supstance

Regulation EU 284/2013 – utvrđuje zahteve u pogledu podataka za sredstva za zaštitu bija

Regulation (EU) 2015/408 – utvrđuje listu kandidata za substituciju

Regulation (EC) No 396/2005  – propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u/na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla

Directive 2009/128/EC daje zakonodavni okvir za akciju zemalja članica EU radi obezbeđivanja održive upotrebe pesticida

Directive 2009/127/EC – daje zakonodavni okvir u pogledu uređaja za primenu pesticida

Ovi propisi uključuju odredbe o stavljanju u promet sredstava za zaštitu bilja, odobravanje aktivnih supstanci i registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže odobrene supstance, i sadrže ograničenja o maksimalno dozvoljenim kolčinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim proizvodima, kao i pravilno skladištenje i upotrebu.

Sveukupni proces podrazumeva dva koraka: prvo, procenu i moguće odobrenje aktivne supstance na nivou EU, a zatim i procenu i odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže te supstance od strane država članica.

Aktivne supstance se odobravaju na centralnom nivou EU nakon rigorozne i dugotrajne (> 3 godine) naučno utemeljene procene kojom se utvrđuje da je a.s. bezbedna za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja. U svrhu procene, mora se podneti kompletan dosije sa rezultatima eksperimentalnih ispitivanja i studija o njenim opasnim svojstvima. Procenu aktivne supstance sprovodi Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) u saradnji sa nacionalnim nadležnim organima u državama članicama EU, a finalno odobrenje izdaje Evropska komisija.

Registracija sredstva za zaštitu bilja vrši se u svakoj zemlji EU posebno, pri čemu proizvođač sredstva odlučuje kojoj zemlji podnosi zahtjev za registraciju određenog sredstva, praćen odgovarajućim dosijeom. Ovo je obično povezano sa opravdanošću upotrebe konkretnog sredstva - na primer, ne postoji opravdanje za registraciju sredstva za zaštitu vinove loze u Švedskoj u kojoj se vinova loza ne gaji.

EU je utvrdila i pravila za upotrebu pesticida u Direktivi 2009/128/EC o održivoj upotrebi pesticida (SUD), kao i u Direktivi 2009/127/EC o uređajima za primenu pesticida. Ovi propisi daju smernice za bliže uređivanje upotrebe pesticida na nacionalnom nivou zemalja članica EU. Cilj ovih propisa je da se korišćenjem svih raspoloživih preventivnih mera i savremenih tehnika primene minimizuju rizici u vezi sa upotrebom pesticida i promoviše korišćenje alternativnih pristupa uz primenu perticida na odgovoran i bezbedan način. Države članice EU su u obavezi da usvoje nacionalne propise koji omogućavaju da se ispune ciljevi SUD, ali je na njima da odluče o adekvatnim načinima i rokovima za to uzimajući u obzir pojedinačne nacionalne okolnosti.  Jedan od ključnih elemenata za uvođenje principa održive upotrebe pesticida su Nacionalni implementacioni planovi kojima države članice EU definišu adekvatne akcije i rokove za minimizaciju rizika pri upotrebi pesticida.