SECPA eko model

Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji, SECPA (Serbian Crop Protection Association) je ispred svojih članica: Adama SRB doo, BASF Srbija doo, Bayer doo, Belchim CP doo i Syngenta Agro doo, uspostavilo sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada koji potiče od sredstava za zaštitu bilja članica Udruženja - SECPA EKO MODEL. Pri izradi sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada SECPA je koristila znanje, iskustvo, pisane materijale ECPA-e (European Crop Protection Association), kao i studiju koju je za ove potrebe izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Ovaj sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada primarno je uspostavljen za preuzimanje od agrokompanija kao velikih korisnika sredstava za zaštitu bilja, ali se nakon 2013. kroz akcije pilot projekta proširio i na preuzimanje od malih korisnika, odnosno individualnih poljoprivrednih. Akcije sakupljanja se organizuju u saradnji  sa poljoprivrednim stručnim službama (PSS) i/ili uz podršku lokalnih samouprava. Iz godine u godinu broj regiona koji su pokriveni ovim akcijama je sve veći, kao i količina sakupljenog ambalažnog otpada.

Uloge u sistemu SECPA EKO MODEL:

  • Ovlašćeni operateri zaduženi su za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada.
  • Proizvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, odnosno članice SECPA angažuju operatere i snose sve operativne troškove vezano za sakupljanje i zbrinjavanje ovog otpada.
  • Udruženje SECPA inicira i koordinira akcije sakupljanja i promoviše principe adekvatnog zbrinjavanja ambalažnog otpada, a naročito ispranje ambalaže nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja kako bi se rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu sveo na minimum uz istovremeno maksimalno iskorišćenje sredstva.
  • Poljoprivrednici imaju veoma važnu ulogu jer oni treba da adekvatno isperu ambalažu, čuvaju je i predaju operateru.