IYPH2020 Logo Vertical SB ES

 

Zašto je zdravlje bilja važno i šta činimo povodom toga

 

Činjenica da biljke čine 80% hrane koju jedemo i proizvode 98% kiseonika koji udišemo mnogo govori o esenijalnom značaju zdravlja bilja za život na Zemlji. Ukoliko tome dodamo, da poljoprivredna proizvodnja veoma zavisi od zdravlja bilja, te da to donosi glavne prihode ruralnim zajednicama, dolazimo do toga da bi se stopa siromaštva u velikoj meri povećala ukoliko ne vodi računa o zdravlju bilja. Takođe, biljke su veoma važna karika za našu životnu sredinu, jer ukoliko su one ugrožene dolazi do izmena u ekosistemima i smanjenja biodiverziteta. Pored toga, s obzirom da veliki udeo u ukupnim prihodima iz privrednih delatnosti upravo čine prihodi od poljoprivrede, jasno je da dalji ekonomski razvoj u mnogome zavisi od razvoja poljoprivrede i trgovine poljoprivrednim proizvodima koji su u direktnoj vezi sa zdravljem bilja.

Međutim, zdravlje bilja je sve više ugroženo usled biljnih bolesti i štetočina. Biljne bolesti i štetočine se pojavljuju sve ranije u sezoni i na mestima gde pre nisu bili viđeni. Tome su doprinele klimatske promene, ali i ljudske aktivnosti poput međunarodne trgovine i transporta, koje su omogućile i nehotično prenošenje štetočina i bolesti u nova staništa. Organizacija za hranu i poljoprivredu u Ujedinjenih Nacija -FAO procenjuje da biljne bolesti i štetočine uzrokuju gubitke i do 40% useva širom sveta, kao i gubitke u trgovini poljoprivrednim proizvodima koji prelaze 220 milijardi dolara godišnje. Takođe, trend rasta ljudske populacije je takav da se procenjuje da se poljoprivredna proizvodnja se mora povećati za oko 60% do 2050. godine, kako bi se prehranila sve veća ljudska populacija.

Na međunarodnom nivou, od FAO i u okviru IPPC konvencije, se preduzimaju brojne mere kako bi se obezbedile koordinisane i efikasne aktivnosti na prevenciji i kontroli širenja biljnih bolesti i štetočina širom sveta, sa ciljem da se smanje negativni uticaji na zdravlje bilja i poljoprivredu, a posledično i na zdravlje ljudi, ekonomiju i životnu sredinu. Srbija je jedna od brojnih država potpisnica IPPC i članica FAO, i preduzima relevantne aktivnosti u okviru ovih međunarodnih mehanizama.

Iako je jasno da zdravlje bilja predstavlja globalni izazov, te da je potrebno uložiti značajne napore da se ono očuva i zaštiti, uočeno je da svest o njegovom značaju nedostaje, naročito kod opšte javnosti. Stoga je Generalna skupština UN, na predlog FAO, proglasila 2020. godinu za Međunarodnu godinu zdravlja bilja i pozvala sve međunarodne, regionalne i nacionalne organizacije da se priključe globalnoj kampanji pod sloganom „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“, kako bi se širom sveta podigla svest o tome da je prevencija i zaštita zdravlja bilja od esencijalnog značaja za život na našoj planeti.

Udruženje SECPA, nacionalno udruženje sa 10 godina iskustva u oblasti zaštite bilja, pridružilo se globalnoj kampanji i iniciralo njeno sprovođenje i u Srbiji. U okviru ove inicijative SECPA organizovana je panel diskusija „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“  27. februara 2020. godine,  uz učešće stručne i akademske javnosti i medija, na kojoj je obeležena Međunarodna godina zdravlja bilja i diskutovano o važnim temama i izazovima u ovoj oblasti. Ministarstvo poljoprivrede kao nadležni organ za ovu oblast i ključna državna institucija za sprovođenje Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC), podržalo je ovu inicijativu i adaptaciju IYPH-2020 brošure koju možete preuzeti sa sledećeg linka. Kratak video o ovom događaju možete pogledati ovde.

Takođe, dalja saradnja svih relevantnih aktera ovoj oblasti je veoma dobrodošla jer samo zajedničkim delovanjem možemo postići dobre rezultate. U ovome svako može dati svoj doprinos, uključujući državne institucije, stručnu javnost, civilni i naučni sektor, i medije.

Više informacija o IYPH-2020 globalnoj inicijativi UN dostupno je klikom na donju ikonicu.

IYPH Web Button