Sredstva za zaštitu bilja

Sredstvo za zaštitu bilja  (SZB) je preparat  koji se primenjuje u poljoprivredi za zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama, uključujući i korove. Sredstva za zaštitu bilja sadrže aktivne supstance hemijskog ili biološkog porekla zahvaljujući kojima ostvaruju dejstvo na štetne organizme.  Važno je napomenuti da ova sredstva pomažu poljoprivrednicima da ostvaruju dobre prinose gajenog bilja i da proizvode kvalitetnu hranu po pristupačnoj ceni. Procene govore da bi bez primene ovakvih sredstava, oko jedna trećina useva bila uništena zbog bolesti, zaraze ili štetočina.

Sredstva za zaštitu bilja se najčešće dele prema nameni tj. vrsti štetnog organizma na koji deluju. U ovoj podeli najzastupljenije su tri grupe:

  • herbicidi – sredstva za suzbijanje korova
  • fungicidi – sredstva za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti
  • insekticidi – sredstva za suzbijanje štetnih insekata,

Takođe postoje i druge grupe koje su manje zastupljene kao što su:

  • Akaricidi – sredstva za suzbijanje štetnih grinja
  • Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa
  • Nematocidi – sredstva za suzbijanje štetnih nematoda
  • Rodenticidi – sredstva za suzbijanje štetnih glodara
  • Repelenti – sredstava za odbijanje divljači i sl.
  • Regulatori rasta – sredstva za regulaciju rasta biljaka
  • Dezinfektanti – sredstva za dezinfekciju bilja

Poslednjih godina, pored hemijskih sredstava za zaštitu bilja koja i dalje dominiraju, razvila se posebna grupa biopesticida. koji sadrže aktivne supstance prirodnog porekla, poput onih koje su dobijene iz mikroorganizama, iz minerala, ili su ekstrakti biljaka, i kao takvi su pogodni i za korišćenje u organskoj proizvodnji.